Οι 6 βασικές προτεραιότητες του νέου ΠΑΑ και οι προϋπολογισμοί τους

Οι 6 βασικές προτεραιότητες του νέου ΠΑΑ και οι προϋπολογισμοί τους

Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος με προϋπολογισμό 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής)  δομούνται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες.

Ειδικότερα:

  • την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής,

= 292 εκ. €

  • την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020,

= 713 εκ. €

  • την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4% κοινοτικής συμμετοχής,

= 347,7 εκ. €

  • την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7% κοινοτικής συμμετοχής

= 1.825 εκ. €

  • την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01% κοινοτικής συμμετοχής,

= 897 εκ. €

  • την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4% κοινοτικής συμμετοχής,

= 584,3 εκ. €