8 μελέτες για βοσκοτόπους μέσω του Π.Α.Α.

8 μελέτες για βοσκοτόπους μέσω του Π.Α.Α.

Την ένταξη 8 μελετών για βοσκοτόπους στο Π.Α.Α. 2014-2020 και με συνολικό κόστος που ξεπερνάει τα 360.000 €, υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Αναλυτικά οι 8 μελέτες:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ANΑΠΤΥΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η Μελέτη αφορά την καταγραφή και οριοθέτηση των περιοχών με μακρά ξηροθερμική περίοδο και των πρακτικών βόσκησης που εφαρμόζονται σε αυτές.

To έντονο ανάγλυφο της χώρας σε συνδυασμό με το Μεσογειακό κλίμα και την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας (κτηνοτροφία) συνέβαλαν στην ιδιαιτερότητα της φυτοκοινωνιολογικής σύνθεσης της βλάστησης σε κάθε περιοχή. Ωστόσο σε περιοχές με δυσμενείς κλιματικές συνθήκες (μείωση βροχοπτώσεων, υψηλές θερμοκρασίες), η μεγάλη χρονική διάρκεια της ξηροθερμικής περιόδου εντός του έτους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες της ετήσιας αύξησης και ανάπτυξης των φυτικών ειδών, ενώ παράλληλα καθορίζει το πλαίσιο των συνθηκών ανάπτυξης και βιωσιμότητας της τοπικής κτηνοτροφίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 01/09/2016 έως 30/12/2017.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 24.800 €

2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤHΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ- ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

H μελέτη αφορά την καταγραφή και οριοθέτηση των περιοχών που ασκείται εποχική βόσκηση από μετακινούμενους κτηνοτρόφους και των πρακτικών βόσκησης που εφαρμόζονται σε αυτές.

Η μετακινούμενη κτηνοτροφία χαρακτηρίζεται από τη διαχείμαση των κοπαδιών στις πεδινές περιοχές και τη μετακίνησή τους στις ορεινές βοσκήσιμες γαίες κατά τη θερινή περίοδο. Η μελέτη της αξιοποίησης της ετήσιας βοσκήσιμης ύλης των εκτάσεων αυτών συμβάλλει στην προστασία κι ενίσχυση της φυτικής βιοποικιλότητας αλλά και στη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 01/09/2016 έως 30/12/2017.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 49.600 €

3. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤHΝ AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ –ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η εκτατική βοοτροφία στη χώρα μας αποτελεί ένα σύστημα εκτροφής με κύρια κατεύθυνση την παραγωγή κρέατος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης (βαθμός αυτάρκειας) με ποιοτικά προϊόντα. Κύρια πηγή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του ζωϊκού κεφαλαίου αποτελεί η αξιοποίηση των φυσικών βοσκήσιμων εκτάσεων με ποώδη βλάστηση (αγρωστώδη, ψυχανθή, πλατύφυλλες πόες) στις οποίες όμως κυριαρχεί η θαμνώδης και η δενδρώδης, λόγω των εδαφοκλιματικών συνθηκών (έντονες κλίσεις, μικρό βάθος εδάφους, υδατικό έλλειμμα της ατμόσφαιρας). Η κυριαρχία της ξυλώδους βλάστησης με θαμνώδη και δενδρώδη μορφή καθώς και η επέκταση της σε νέες εκτάσεις λόγω της οικολογικής διαδοχής, θέτει περιορισμούς στην προσβασιμότητα και την αξιοποίηση των εκτάσεων με ποώδη φυτικά είδη από τα βοοειδή.

Η μελέτη αφορά την καταγραφή και οριοθέτηση των συγκεκριμένων εκτάσεων πιλοτικά σε Νομούς της χώρας όπου εφαρμόζεται το σύστημα εκτατικής βοοτροφίας.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 55.800 €

4. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤH BIOΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί μία συνιστώσα της εκτατικής κτηνοτροφίας που συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, της διατροφής του αλλά και στην καλή διαβίωση των ζώων. Η διαχείριση των βοσκοτόπων προς όφελος της βιολογικής κτηνοτροφίας θα συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

H μελέτη αφορά την καταγραφή και οριοθέτηση των περιοχών όπου ασκείται η βιολογική κτηνοτροφία.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 24.800 €

5. MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑΣ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η αιγοτροφία αποτελεί το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθόσον η χώρα μας έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αιγών στην ΕΕ. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξή της σε ορεινές και ημιορεινές μειονεκτικές περιοχές της χώρας με ιδιαίτερη δασική κάλυψη. Είναι αναγκαίο να μελετηθεί η διαδικασία τεκμηρίωσης των βοσκησίμων γαιών που καλύπτονται από πρινώνες και αποτελούν το φυσικό βιότοπο της αίγας, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ένταξης τους στο σύστημα των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών.

Η μελέτη θα στοχεύει σε περιοχές όπου υπάρχει αίγα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πρινώνας ως βοσκότοπος γιατί θα τεκμηριωθεί από τη μελέτη ότι αποτελεί τον βιότοπό της. Η μελέτη αφορά την καταγραφή των περιοχών πρινώνων όπου εφαρμόζεται συστηματική βόσκηση αίγας καθώς και την τεκμηρίωση της βόσκησης στις περιοχές αυτές ως βιότοπους αίγας.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 62.000,00 €

6. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η μελέτη θα αφορά την καταγραφή των νησιωτικών προστατευόμενων περιοχών όπου εφαρμόζεται συστηματική και ποιμενική προβατοτροφία και την επικαιροποίηση των τοπικών πρακτκών βόσκησης στις περιοχές αυτές σύμφωνα με την επικαιροποιημένη βάση προστατευόμενων περιοχών.

Η προβατοτροφία είναι ένας από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας της χώρας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές αποτελεί τη βάση της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Η μελέτη των τοπικών πρακτικών βόσκησης σε νησιώτικες περιοχές λόγω των ιδιαιτεροτήτων στη σύνθεση της βλάστησης και την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εκτάσεων προστατευόμενων περιοχών, κρίνεται επιβεβλημένη γιατί αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξής της, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές που έχουν τόσο συστηματική, όσο και ποιμενική προβατοτροφία.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 62.000,00 €

7. MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΠΙΚΕΣ,ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Οι τοπικές πρακτικές βόσκησης τεκμηριώνουν ειδικές περιοχές βοσκήσιμων γαιών, με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Η επικαιροποίηση των στοιχείων προηγούμενων μελετών με βάση τα νέα γεωχωρικά δεδομένα και την πληροφορία από την επικαιροποιημένη βάση των προστατευόμενων περιοχών, αποτελεί άμεση ανάγκη για την αξιοποίηση των ανωτέρω βοσκήσιμων γαιών, ιδιαίτερα σε περιοχές που υφίστανται υπαλπικές, παραλίμνιες, παραποτάμιες και προστατευόμενες βοσκήσιμες εκτάσεις.

H μελέτη αφορά την επικαιροποίηση των υπαλπικών και παραλίμνιων περιοχών που εφαρμόζονται τοπικές πρακτικές βόσκησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες περιοχές που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη βάση προστατευόμενων περιοχών.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 12.400,00 €

8. MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η εντατική βοοτροφία απαιτεί μια ιδιαίτερη οργάνωση υποδομών ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση πόρων και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Σημαντικός είναι ο ρόλος των ιδιαιτεροτήτων των συστημάτων βόσκησης, που εφαρμόζονται σε περιοχές άσκησης κτηνοτροφίας, με μεγάλη πυκνότητα συστηματικών βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων (κτηνοτροφικά πάρκα).

Η μελέτη αφορά την καταγραφή περιοχών εντατικής βοοτροφίας και κτηνοτροφικών πάρκων καθώς και των συστημάτων βόσκησης που εφαρμοζόνται σε κάθε μια από αυτές τις περιοχές.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 73.160,00 €