Άδεια για κτηνοτροφική εγκατάσταση – Η προθεσμία και τα δικαιολογητικά

Άδεια για κτηνοτροφική εγκατάσταση – Η προθεσμία και τα δικαιολογητικά

Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015 μπορούν να λάβουν άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αλλιώς δεν μπορούν να ενταχθούν στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (βιολογική κτηνοτροφία, εξισωτική κ.λπ.), όσοι διαθέτουν κτηνοτροφική εγκατάσταση χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με την Ένωση Αγρινίου στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή δήλωση αυθαιρέτου.

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρων καταλυμάτων ζώων είναι τα εξής:

 • Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Απλή φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, μίσθωμα διάρκειας >10ετίας, χρησιδάνειο, παραχωρητήριο αναδασμού, ενοικιαστήριο από το TAXIS ή Ε9 με Υ.Δ.)
 • Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ΟΣΔΕ 2014 E1 (που να φαίνονται τα ζώα)
 • Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης. Τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης – 2 Χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 & 1:50.000 με προσαρτημένο τον πίνακα ελαχίστων αποστάσεων.

Τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εγκατάστασης με έκδοση οικοδομικής άδειας:

 • Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας, όπως: Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, με πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο
 • Συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης
 • Απόφαση παραχώρησης
 • Απόφαση ενοικίασης
 • Απλό ενοικιαστήριο από το TAXIS
 • Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης.