Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών χρήσης υδάτων

Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών χρήσης υδάτων

Οι χρήσεις ύδατος για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας αγροτικής χρήσης αφορά:

– Άρδευση καλλιεργειών

– Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία

– Υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών, επιφανειακών και μεταβατικών υδάτων

– Αντιπαγετική προστασία

– Λοιπές χρήσεις ύδατος που εξυπηρετούν αγορτικές δραστηριότητες (πχ θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, έκπλυση εδαφών κλπ)

Χρησιμοποιούμενη ετήσια ποσότητα ύδατος

Η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζει στην άδεια χρήσης, τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα (ελάχιστη−μέγιστη) ύδατος.

Για τον καθορισμό της χορηγούμενης ποσότητας ύδατος  για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ),  η αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη τη χρήση των τελευταίων 5 ετών, όπως αυτή αναγράφεται στις σχετικές δηλώσεις ΟΣΔΕ του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Για αγροτικές χρήσεις που δεν είναι καταγεγραμμένες στον ΟΣΔΕ, η αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη την αγροτική χρήση όπως αύτη δηλώνεται στην σχετική αίτηση−δήλωση του παραγωγού.

Διαδικασία αδειοδότησης

Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010. Η υπηρεσία υποδοχής οφείλει να διαθέτει στους ενδιαφερόμενους την αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να παρέχει την αναγκαία συνδρομή και τις πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωσή της.

Οι άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή /και αδειών χρήσης ύδατος αναρτώνται στο διαδίκτυο με μέριμνα της αδειοδοτούσας αρχής

Πότε δεν εκδίδονται νέες άδειες

Όταν βεβαιώνεται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης δημόσιου ή δημοτικού συλλογικού δικτύου παροχής υπηρεσιών ύδατος ότι οι ανάγκες σε νερό των ιδιωτών ή των ιδιωτικών δικτύων που αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας χρήσης ύδατος, καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το εν λόγω δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο, δεν εκδίδονται νέες άδειες ούτε ανανεώνονται οι υφιστάμενες.

Εξαιρέσεις

Μπορούν να χορηγηθούν νέες ή να ανανεωθούν υφιστάμενες άδειες, ακόμα και εαν καλύπτονται οι ανάγκες του νερού, στις παρακάτω περιπτώσεις:

− κάλυψη πραγματικών αναγκών, όπως αρδευτικές γεωτρήσεις εντός περιοχής δημόσιου ή δημοτικού αρδευτικού δικτύου εφόσον αυτές εξυπηρετούν καλλιέργειες για το χρονικό διάστημα του έτους που δεν λειτουργεί το εν λόγω δίκτυο άρδευσης,

ακαταλληλότητα της ποιότητας του παρεχόμενου από το δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο ύδατος ως προς τη συγκεκριμένη χρήση η οποία αποδεικνύεται σε περίπτωση καλλιεργειών με την προσκόμιση σχετικής έκθεσης γεωπόνου και με αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης που αφορούν στη συγκεκριμένη παράμετρο και μόνο.

Έκτακτες ανάγκες

Ο φορέας/ δικαιούχος του έργου υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εκτάκτων ή/ και απρόβλεπτων αναγκών, όπως:

α) φυσικές καταστροφές ή απότομες και έντονες καιρικές και κλιματικές αλλαγές,

β) περιπτώσεις ρύπανσης/ μόλυνσης ή καταστροφής συλλογικών υδροληπτικών έργων άρδευσης που εξυπηρετούν ανάγκες κοινής ωφέλειας, και

δ) περιπτώσεις ρύπανσης/ μόλυνσης ή καταστροφής υδρογεώτρησης για άρδευση στα μέσα αρδευτικής περιόδου.

ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου 2878 Τεύχος Β