Ακύρωση της απόφασης για την ανάκτηση των 150 εκ. €, ζητά η Ελλάδα

Ακύρωση της απόφασης για την ανάκτηση των 150 εκ. €, ζητά η Ελλάδα

Η Ελλάδα προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάκτηση των ενισχύσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στους Έλληνες σιτοπαραγωγούς την περίοδο 2008, με αποφάσεις του τότε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Α. Κοντού, ζητώντας από το Δικαστήριο να αναιρέσει την προηγούμενη επικύρωσή της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή επέβαλε στην Ελλάδα να ανακτήσει τις ενισχύσεις που είχε χορηγήσει το 2008 στους παραγωγούς δημητριακών και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγκεντρώνουν δημητριακά.

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούσαν, αφενός, επιδότηση επιτοκίου και, αφετέρου, εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 100 % για δάνεια συνολικού ποσού 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι κρατική ενίσχυση συνιστά όχι το συνολικό ποσό του δανείου, αλλά μόνον η επιδότηση επιτοκίου και η εγγύηση του Δημοσίου για το δάνειο.

Κατά τις ελληνικές αρχές, η πλεονάζουσα παραγωγή αραβοσίτου και σίτου οδήγησε σε πτώση των τιμών το 2008. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο εισόδημα στους γεωργούς, χορηγήθηκαν με διάφορες υπουργικές αποφάσεις δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 100 % και επιδότηση επιτοκίου προς 57 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών (ΕΑΣ), συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα δάνεια προορίζονταν να διατεθούν στους παραγωγούς για τις ποσότητες δημητριακών που οι ΕΑΣ είχαν αγοράσει ή παραλάβει κατά τη διάρκεια του 2008.

Οι τιμές των δημητριακών που καθόρισε η Ελλάδα αντιστοιχούσαν στις τιμές που χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό των προκαταβολών που θα καταβάλλονταν στους γεωργούς δυνάμει της δανειακής συμβάσεως.

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα δάνεια αυτά συνεπάγονταν επιλεκτικό πλεονέκτημα που δημιουργούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού και επηρέαζε τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

Η Ελλάδα προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής. Με απόφαση όμως της 9ης Απριλίου 2014 (Τ-150/12, βλ. επίσης Ανακοινωθέν Τύπου), το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Στην παρούσα υπόθεση C-296/14P, η Ελλάδα ζητεί από το Δικαστήριο να αναιρέσει στο σύνολο της την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου».