Οι αλιευτικές δυνατότητες για ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων το 2015-2016

Οι αλιευτικές δυνατότητες για ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων το 2015-2016

Τα ψάρια βαθέων υδάτων αναπτύσσονται αργά και είναι μακρόβια, με αποτέλεσμα να καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα στις αλιευτικές δραστηριότητες. Αλιεύονται σε ύδατα πέραν των κύριων ιχθυότοπων της υφαλοκρηπίδας. Κατανέμονται στα υφαλοπρανή ή συνδέονται με θαλάσσια όρη.

Η αλιεία των ειδών βαθέων υδάτων υπόκειται σε ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2003. Τα αλιεύματα βαθέων υδάτων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1% των αλιευμάτων που προέρχονται από τον βορειοανατολικό Ατλαντικό. Τα αλιεύματα – και οι σχετικές θέσεις εργασίας – μειώνονται εδώ και χρόνια λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων.

Η κακή κατάσταση των κύριων ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων και η έλλειψη επαρκών επιστημονικών στοιχείων αποδεικνύουν ότι είναι απόλυτα απαραίτητο ένα βελτιωμένο πλαίσιο διαχείρισης των αλιευμάτων βαθέων υδάτων.

Η απόφαση για το διάστημα 2015-2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Παρασκευή τις αλιευτικές δυνατότητες για τα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων στα ενωσιακά και τα διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού για το διάστημα 2015-2016.

Ακολουθώντας τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για 4 αποθέματα, να μειωθούν για 9 αποθέματα και να διατηρηθούν στο σημερινό επίπεδο για 5 αποθέματα, σε σύγκριση με το 2014. Για 4 αποθέματα, κυρίως τους καρχαρίες βαθέων υδάτων, η πρόταση δεν περιέχει προς το παρόν αριθμούς, επειδή οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις θα δημοσιευθούν αργότερα αυτόν τον μήνα.

Για το σημαντικό απόθεμα γρεναδιέρου των βράχων δυτικά των Βρετανικών Νήσων, υπάρχει διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση για το πώς θα επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Βάσει αυτής της γνωμοδότησης, η Επιτροπή προτείνει μέτρια μείωση για το συγκεκριμένο απόθεμα (-12%), ώστε το 2015 να είναι δυνατή η αλίευσή του σε βιώσιμα επίπεδα. Για το 2016, προβλέπεται ότι θα είναι δυνατή μια μικρή αύξηση (+2%). Για 4 αποθέματα σαλούβαρδου, η Επιτροπή προτείνει αύξηση κατά 10%.

Για ορισμένα άλλα αποθέματα, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα και μια προληπτική προσέγγιση υπαγορεύει σημαντική μείωση με στόχο την προστασία τους. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τα αποθέματα πελαγίσιου λυθρινιού στις περιοχές δυτικά της Πορτογαλίας και γύρω από τις Αζόρες. Η επιστημονική γνωμοδότηση για την περιοχή δυτικά της Πορτογαλίας ζητά μάλιστα την εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES). Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα για τα περισσότερα αποθέματα βαθέων υδάτων δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν οι επιστήμονες να εκτιμήσουν πλήρως την κατάστασή τους όσον αφορά είτε τον αριθμό ιχθύων είτε τη θνησιμότητα λόγω αλιείας.