Ε.Ε: Οι αλιευτικές δυνατότητες σε Ατλαντικό – Βόρεια Θάλασσα για το 2015

Ε.Ε: Οι αλιευτικές δυνατότητες σε Ατλαντικό – Βόρεια Θάλασσα για το 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου τις αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα για το 2015. Πρόκειται για την ετήσια πρόταση που καθορίζει την ποσότητα των ψαριών που θα μπορούν οι αλιείς της ΕΕ να αλιεύσουν από τα κύρια εκμεταλλεύσιμα ιχθυαποθέματα το επόμενο έτος, και για πρώτη φορά βασίζεται στη νέα κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ).

Ένας από τους κύριους πυλώνες της νέας ΚΑΠ είναι η διατήρηση της αλίευσης όλων των ιχθυαποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα, γνωστή ως «Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση» (ΜΒΑ). Στο μέτρο του δυνατού, οι επιστήμονες συμβουλεύουν τρόπους για να φθάσουν τα αποθέματα σε επίπεδα ΜΒΑ. Για τα αποθέματα ψαριών στα ευρωπαϊκά ύδατα, τα οποία δεν υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με διεθνείς εταίρους, η Επιτροπή προτείνει, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, αύξηση ή διατήρηση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για 29 αποθέματα και μείωση για 40 αποθέματα.

Για πολλά από τα αποθέματα που εκμεταλλευόμαστε από κοινού με διεθνείς εταίρους, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Επομένως, σε αυτό το στάδιο, η πρόταση περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία για τα μισά περίπου TAC. Θα συμπληρωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).

Η πρόταση θα συζητηθεί από τους υπουργούς των κρατών μελών στο Συμβούλιο Αλιείας στις 15/16 Δεκεμβρίου, και θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Τι προβλέπει η πρόταση

Η πρόταση καθορίζει τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και της αλιευτικής προσπάθειας για τα αποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ αλλά και για όσα διαχειρίζεται από κοινού με τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, ή μέσω περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας σε όλους τους ωκεανούς.

Για ορισμένα αποθέματα της ΕΕ σε ΜΒΑ, όπως η πεσκαντρίτσα και το σαφρίδι στα ύδατα της Ιβηρικής, η γλώσσα στη δυτική Μάγχη και η καραβίδα στη Βόρεια Θάλασσα, η Επιτροπή προτείνει αύξηση των TAC. Τα αποθέματα αυτά αποτελούν επιτυχημένο παράδειγμα για τον αλιευτικό κλάδο αλλά και για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η υπεύθυνη διαχείριση των αποθεμάτων και η λήψη αποφάσεων για την επίτευξη της ΜΒΑ οδηγεί σε βιώσιμα αλιευτικά αποθέματα και αποζημιώνει τους απασχολούμενους στον κλάδο.

Παράλληλα, για ορισμένα αποθέματα που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Τα αποθέματα γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στο Kattegat εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, και το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε πολλά στοιχεία γι΄αυτά, εμποδίζει τη διαχείρισή τους. Η γλώσσα στην Ανατολική Μάγχη βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η γνωμοδότηση για τον μπακαλιάρο και τον γάδο στην Κελτική Θάλασσα προτείνει σημαντικές περικοπές TAC, έτσι ώστε να μπορέσει το απόθεμα αυτό να φθάσει τα επίπεδα ΜΒΑ. Ο γάδος στα δυτικά της Σκωτίας συνιστά πραγματικό πρόβλημα με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απορρίψεων και μεγάλο κίνδυνο κατάρρευσης των αποθεμάτων.

Για πολλά από αυτά τα αποθέματα, απαιτούνται επιλεκτικότερες αλιευτικές τεχνικές έτσι ώστε τα νεαρά ψάρια να μην αλιεύονται πριν αναπαραχθούν και συμβάλουν στην αύξηση των ιχθυαποθεμάτων. Το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον για την αλιεία στην Κελτική Θάλασσα και στα δυτικά ύδατα, όπου απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για την εφαρμογή των επιλεκτικών μέτρων που προτείνουν οι επιστήμονες. Θα βοηθήσει επίσης τον αλιευτικό μας κλάδο να συμμορφωθεί από το ερχόμενο έτος με την υποχρέωση εκφόρτωσης στην ξηρά όλων των αλιευμάτων, και να αυξήσει έτσι την κερδοφορία του μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία ώστε να εκτιμήσουμε σωστά το μέγεθός τους, η πρόταση της Επιτροπής αντανακλά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), σύμφωνα με την οποία τα TAC πρέπει να προσαρμοστούν, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά 20% το πολύ. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου του περασμένου έτους σχετικά με προληπτικές μειώσεις, προτείνονται TAC στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2014 για 26 από τα εν λόγω αποθέματα.

Για έναν μικρό αριθμό αποθεμάτων ΕΕ, οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις είτε παραλήφθηκαν μόλις πρόσφατα είτε θα δημοσιευθούν στις επόμενες εβδομάδες. Για τα αποθέματα αυτά, η γνωμοδότηση θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω προτού προταθούν τα αντίστοιχα TAC, αργότερα εντός του φθινοπώρου.

Για τα ιχθυαποθέματα που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες (Νορβηγία, Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία, Ισλανδία, Ρωσία), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, διαπραγματεύεται, προς το τέλος κάθε έτους, με τις χώρες αυτές τις ποσότητες αλιευμάτων για το επόμενο έτος, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Για τα αποθέματα σε διεθνή ύδατα και για τα άκρως μεταναστευτικά είδη, όπως ο τόνος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντας την ΕΕ, διαπραγματεύεται τις αλιευτικές δυνατότητες στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Αυτές πρέπει, στη συνέχεια, να ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ.