Αλλαγές στην εφαρμογή των Γεωργικών Συμβούλων

Αλλαγές στην εφαρμογή των Γεωργικών Συμβούλων

Αλλαγές στις προϋποθέσεις πιστοποίησης των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών περιλαμβάνει η τροποποίηση της Απόφασης που αφορά τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα:

Η αριθ. 163/13692/2018 (Β’/267, Β’/590) τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. Το άρθρο 2, περίπτωση ε αντικαθίσταται ως εξής: «Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»: τα νομικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου και οι ατομικές επιχειρήσεις που πιστοποιούνται, βάσει των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 και της διαδικασίας του άρθρου 8 και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.»
 2. Το άρθρο 6, παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: « Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Τα νομικά πρόσωπα να έχουν νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.
  β) Να συμμετέχουν ή να απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο και στην ατομική επιχείρηση με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ.
  γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.
  δ) Το νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση, οι μέτοχοι, οι εταίροι και τα μέλη αυτών ανάλογα με τη νομική μορφή καθώς και οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε αυτά με κάθε μορφή σχέσης εργασίας δεν επιτρέπεται:
  δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
  δβ) Να είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
  δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων»
 3. Το άρθρο 8, παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ο ΕΛ.Γ.Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις ως Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων προηγείται της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των νομικών προσώπων.»
 4. Το άρθρο 8, παράγραφος 4, περιπτώσεις i και ii αντικαθίσταται ως εξής: «Τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ. υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ.4α, 4β και 4γ του άρθρου 6, υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ του άρθρου 6 καθώς και αποδεικτικό καταβολής ποσού ύψους 20 ευρώ.
  Ειδικότερα:
  i. Για την παρ.4α και για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Από τα ανωτέρα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή τους, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το
  νομικό πρόσωπο και την ατομική επιχείρηση (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομίμου εκπροσώπου.
  ii. Για την παρ.4β, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Θεματικά Πεδία, Αριθμός Μητρώου ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν.2874/2000 (Α΄286). Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση για την πιστοποίηση ή μη του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου και ατομικής επιχείρησης και την εγγραφή τους ή μη στο μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. του άρθρου 9. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.»