Άμεσες Ενισχύσεις: Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Άμεσες Ενισχύσεις: Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Το ποσό της ειδικής ενίσχυσης  για το βαμβάκι, χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης και καθορίζεται  σε 749,38 €/εκτάριο. Ωστόσο, σε περίπτωση αύξησης των συνολικών εκτάσεων βαμβακιού της χώρας μας πάνω από 250.000 εκτάρια, θα υπάρξει μείωση στο ποσό της ειδικής ενίσχυσης.

ΔΕΝ χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες που δεν είναι καταχωρισμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Επίσης, η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού θα πρέπει να γίνεται μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου, ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο αντίστοιχα και η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.

Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί που, εκτός από την τήρηση των παραπάνω, καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:

  • Το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου.
  • Το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης Βάμβακος εφόσον ο γεωργός είναι μέλος. Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης Δ.Ο.Β. χορηγείται η ειδική ενίσχυση προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο.

β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.

γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος.

δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής (140 κιλών ανά στρέμμα).

Υπενθυμίζεται ότι ο παραγωγός θα πρέπει να τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα για την πολλαπλή συμμόρφωση διαφορετικά θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι δικαιούνται βασική ενίσχυση το 2015; Η σημασία της επιλέξιμης έκτασης και ο ενεργός αγρότης

Η αξία των νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και η ελάχιστη έκταση που απαιτείται

Άγνωστη η αξία των νέων δικαιωμάτων-Επιλέξτε σωστά πώς και πού θα υποβάλλετε την ΕΑΕ