κλαδεμα αμπελι

Αμπέλι: Σωστό κλάδεμα για την πρόληψη των ασθενειών ξύλου

Ασθένειες: ΙΣΚΑ – ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ – ΦΟΜΟΞΗ

Οι ασθένειες του ξύλου στο αμπέλι είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές καθώς προκαλούν, σταδιακά ή και απότομα, τον μαρασμό και την ξήρανση μέρους ή ολόκληρων πρέμνων του αμπελώνα. Η παραγωγή μειώνεται κι η καλλιέργεια φθίνει συνεχώς.

1345612

Τομές βραχιόνων και κληματίδων με χαρακτηριστικά συμπτώματα προσβολής από μύκητες του ξύλου (μεταχρωματισμοί και αλλοιώσεις). Η διαπίστωση τέτοιων συμπτωμάτων κατά τη διαδικασία του κλαδέματος, πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα τους αμπελουργούς.

Για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις από ασθένειες ξύλου η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό.

Όπου δεν είναι εφικτό να αποφύγουμε τις μεγάλες τομές, να επικαλύπτετε την τομή με ένα προστατευτικό (πάστα) που πρέπει να εφαρμόζεται (με πινέλο) αμέσως μετά το κλάδεμα (εντός 24 ωρών).

Αν δεν γίνει προστασία των μεγάλων πληγών με εφαρμογή πάστας με πινέλο, θα μπορούσε να γίνει ένας ψεκασμός, με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασμα, μόνον εφόσον ο ψεκασμός δύναται να εφαρμοστεί αμέσως μετά την εργασία του κλαδέματος. Για τις υπόλοιπες ασθένειες του αμπελιού οι ψεκασμοί αυτή την εποχή δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα και δεν είναι δικαιολογημένοι.

Να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος με καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα χλωρίνης 10%. Η απολύμανση να γίνεται τακτικά, αν είναι δυνατόν πριν το πέρασμα στο επόμενο πρέμνο και οπωσδήποτε αν κατά τις τομές παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα ασθενειών ξύλου.

Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαιρεθούν με το κλάδεμα κεφαλές, κληματίδες, βραχίονες που παρουσιάζουν ξηράνσεις, μη φυσιολογικό χρώμα, κακή ξυλοποίηση σκασίματα κλπ. Τυχόν πρέμνα που έχουν επισημανθεί, από το περασμένο καλοκαίρι να είναι μολυσμένα από ασθένειες του ξύλου, να αφήνονται να κλαδευτούν τελευταία.

Στα προσβεβλημένα πρέμνα μπορεί να γίνεται προσπάθεια ανασχηματισμού τους, με τομές (10 εκατοστά) κάτω από το προσβεβλημένο ξύλο, που θα γίνονται μετά από διαδοχικές απολυμάνσεις του πριονιού προσπαθώντας να αποκαλύψουμε το υγιές ξύλο. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει ανασχηματισμός το ασθενές πρέμνο να ξεριζώνεται.

Τα προσβεβλημένα κούτσουρα, (ξύλο μεγαλύτερο των 2 ετών) κορμοί, βραχίονες και τα πρέμνα που εκριζώνονται πρέπει να καταστρέφονται με φωτιά από όλους τους αμπελουργούς.

Το ξύλο ενός έτους, οι κληματίδες δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να καίγεται και μπορεί να ενσωματώνεται στο έδαφος μετά από θρυμματισμό του.

Να γίνονται ισορροπημένες λιπάνσεις και κανονικά ποτίσματα στο αμπέλι. Οι συνθήκες καταπόνησης των φυτών (στρες) φαίνεται να σχετίζονται με την εκδήλωση του συμπλόκου της ίσκας.

Στοιχεία και εικόνες από Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων