Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών Ελαιόλαδου και Επιτραπέζιων ελιών – Προθεσμία, Δικαιούχοι

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών Ελαιόλαδου και Επιτραπέζιων ελιών – Προθεσμία, Δικαιούχοι

Μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2015 θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για αναγνώριση οι Ομάδες Παραγωγών Ελαιόλαδου και Επιτραπέζιων ελιών, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν για χρηματοδότηση ειδικά προγράμματα τριετούς διάρκειας για συγκεκριμένες δραστηριότητες μέχρι την 1η Απριλίου 2015.

Δικαιούχοι Αναγνώρισης

1. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες:

α) πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και

β) αποτελούνται από εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς μέλη και οι οποίοι καλλιεργούν συνολικά τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2.500) στρέμματα ελαιώνων, βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών δυνάμει της παρούσας.

2. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ε.Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, έχουν οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών.