Απαγορεύεται η συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία ακτινιδίων

Απαγορεύεται η συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία ακτινιδίων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας με ανακοίνωσή της ενημερώνει όλους τους συναλλασσόμενους στον κλάδο εμπορίας των ακτινιδίων (παραγωγούς, εμπόρους, συσκευαστήρια, κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ότι απαγορεύεται η συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία των ποικιλιών ακτινιδίου Τσεχελίδη και Hayward από την Περιφερειακή Ενότητα, πριν την έκδοση Απόφασης Συγκομιδής από την αρμόδια υπηρεσία για τις παραπάνω ποικιλίες.

Για το σκοπό αυτό η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης συγκομιδής.

Η ευθύνη για πρόωρη κοπή βαρύνει όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορική αλυσίδα διάθεσης των ακτινιδίων, από τον παραγωγό έως τον τελικό διαθέτη.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας, στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού ελέγχου και στα τηλέφωνα 23513-51116, 23513-51119, 23513-51128, 23513-51252.