Απαιτήσεις για την εισαγωγή οίνων στη Ρωσική Ομοσπονδία

Απαιτήσεις για την εισαγωγή οίνων στη Ρωσική Ομοσπονδία

Η εισαγωγή οίνων στη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μία σχετικά πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, την οποία ωστόσο, ως επί το πλείστον, αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο εισαγωγέας.

Ο εισαγωγέας οίνων θα πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια εισαγωγής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών, εκδοθείσα από την αρμόδια Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Υπηρεσία για την Αγορά Αλκοολούχων Ποτών (Rosalkogolregulirovanie).

Πριν τον εκτελωνισμό των αλκοολούχων προϊόντων στην Ρωσία, απαιτείται η απόκτηση Πιστοποιητικού Κρατικής Καταχώρησης (πρώην Πιστοποιητικό Υγιεινής) και Πιστοποιητικού/Δήλωσης Συμμόρφωσης, τα οποία αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας Τελωνειακής Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας-Καζακστάν (και από 1.1.2015 και Αρμενίας).

Η έκδοση των πιστοποιητικών αυτών απαιτεί μακροχρόνιες διαδικασίες (από 2-3 μήνες), ενώ ανάλογα με το αν η εισαγωγή αφορά άπαξ μία μόνο παρτίδα ή συστηματική εισαγωγή απαιτείται και έλεγχος στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα από εμπειρογνώμονες πιστοποιημένων Ρωσικών ελεγκτικών φορέων.

Πιστοποίηση απαιτούν και τα δείγματα που αποστέλλονται ενδεχομένως για συμμετοχή σε Έκθεση, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα την εν λόγω διαδικασία για όλες τις εισαγωγές του είδους από το εξωτερικό.

Επιπλέον, κάθε αλκοολούχο ποτό, η περιεκτικότητα του οποίου σε αλκοόλ ξεπερνά το 9%, πρέπει υποχρεωτικά να καταγραφεί/καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο Ενιαίο Κρατικό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Πληροφόρησης (EGAIS).

Κατόπιν τούτου ο εισαγωγέας υποβάλλει αίτηση προκειμένου να λάβει την άδεια εκτύπωσης του (γραμμωτού) κώδικα επί των ταινιών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Οι ταινίες του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης εκτυπώνονται και αποστέλλονται είτε στον παραγωγό είτε στον ενδιάμεσο τελωνειακό σταθμό όπου και επικολλούνται στις φιάλες.

Χωρίς τις ταινίες αυτές το κρασί δεν μπορεί να εισέλθει στο έδαφος της Ρωσίας.

Ο εκτελωνισμός των αλκοολούχων ποτών, λόγω του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται σε αυτά, γίνεται μόνο σε συγκεκριμένα τελωνειακά σημεία που έχουν σχετική αρμοδιότητα. Τα σημεία αυτά καθορίζονται από την Κρατική Τελωνειακή Επιτροπή.

Η σήμανση των οίνων

Όσον αφορά στη σήμανση των οίνων, όλα τα προϊόντα απαιτείται να φέρουν πλήθος πληροφοριών στην ετικέτα στη ρωσική γλώσσα, σχετικά με την ονομασία του προϊόντος, τη χώρα προέλευσης, τον όγκο, το εμπορικό σήμα του παραγωγού, τον αλκοολικό τίτλο, την περιεκτικότητα σε ζάχαρα, τις συνθήκες αποθήκευσης, τη σύσταση, την ημερομηνία εμφιάλωσης, το έτος παραγωγής, τη μέση ηλικία αποσταγμάτων, την ημερομηνία λήξης, την ονομασία της εταιρείας εμφιάλωσης, πληροφορίες για την πιστοποίηση, προειδοποίηση για τους κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή που συνδέονται με την κατάχρηση του οινοπνεύματος κ.ο.κ.

Ο δασμός που επιβάλλεται στους οίνους στη Ρωσία (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 2204) κυμαίνεται από 15-20%, με τι περισσότερες κατηγορίες να επιβαρύνονται με δασμό 16,3%.