Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, καθώς και για να λάβουν τις ενισχύσεις στα συνδεδεμένα καθεστώτα είναι:

  • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Εφορίας 2014 ή άλλου Φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
  • Βιβλιάριο ΟΓΑ (εάν υπάρχει) ή βιβλιάριο άλλου ασφαλιστικού φορέα.

Ειδικότερα για :

Α) ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ:

1) Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου για σκληρό σιτάρι, βαμβάκι (καρτελάκια και σχετικά τιμολόγια) καθώς και φωτοτυπία τα καρτελάκια.

2) Συμβάσεις για καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων και ενεργειακών καλλιεργειών.

3) Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων ή κοπριάς.

4) Για τα ενοικιαζόμενα τεμάχια ή σταυλικές εγκαταστάσεις : ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ηλεκτρονικό μέσω ΤΑΧΙSΝΕΤ ή απλό με θεώρηση για τα γνήσια των υπογραφών (όταν το ετήσιο μίσθωμα είναι μέχρι 960 ευρώ) στο οποίο θα αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή απαραίτητα, καθώς και η χρονική περίοδος μίσθωσης.

5) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια μηχανογραφημένο Ε9 ή  συμβόλαιο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή

Β) ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ:

1) Δελτίο εμβολιασμού (ΔΕ) & Δελτίο ορολογικού ελέγχου (ΔΟΕ) του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων σε ισχύ ή μηδενικό Δ.Ε.

2) Αντίγραφο Μητρώου Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ενημερωμένο τον 4ος/2015

3) Για ιδιόκτητα βοσκοτόπια:

i)τοπογραφικό διάγραμμα ΕΓΣΑ 87 θεωρημένο από Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της.

ii) Βεβαίωση από αρμόδιες Δ.Υ (Δασικές, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ ) για τη χρήση της έκτασης.

Γ) ΙΔΙΑΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1) Αριθμός απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών.

2) Αριθμός απόφασης ένταξης σε Σχέδιο Βελτίωσης.

3) Απόφαση ορισμού διαδόχου σε πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

4) Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων της Βιολογικής Γεωργίας από τον πιστοποιητικό φορέα.

6) Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε προγράμματα μείωσης νιτρορύπανσης, βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας θα έχουν μαζί τους οπωσδήποτε τον προγραμματισμό των καλλιεργειών ανά αγροτεμάχιο υπογεγραμμένο από το μελετητή τους.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι δικαιούνται βασική ενίσχυση το 2015; Η σημασία της επιλέξιμης έκτασης και ο ενεργός αγρότης

Η αξία των νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και η ελάχιστη έκταση που απαιτείται