Απαραίτητη η επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας πριν τον τρύγο

Απαραίτητη η επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας πριν τον τρύγο

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σύμφωνα με την νομοθεσία, απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές) όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας).

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται:

  • στη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών,
  • στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εμπορίας της εμπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και
  • με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου.

Τι αναγράφεται στο τιμολόγιο

Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων:

  • το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του αμπελοκαλλιεργητή
  • η ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών
  • ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και
  • στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσής του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο.

Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του εγγεγραμμένου αμπελοκαλλιεργητή στο Αμπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

Όσον αφορά την πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ αυτά πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ και τα ΠΚΠΦ&ΠΕ κατά την διάρκεια του τρυγητού, θα πραγματοποιούν απροειδοποίητα, αυστηρούς επιτόπιους ελέγχους στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις και στα σημεία παραλαβής σταφυλιών προς οινοποίηση.