Αποκατάσταση της λειτουργικότητας των στραγγιστικών δικτύων

Αποκατάσταση της λειτουργικότητας των στραγγιστικών δικτύων

Τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να έχουν ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες.

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρέπει να προβούν στη συντήρηση του στραγγιστικού δικτύου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενες πλημμύρες.

Με σκοπό την διασφάλιση της λειτουργικότητας των στραγγιστικών δικτύων των έργων εγγείων βελτιώσεων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέστειλε σχετικό έγγραφο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αλλά και στις Περιφέρειες  επισημαίνοντας τις κύριες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, σχετικά με το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στα εγγειοβελτιωτικά έργα της Επικράτειας.

Σημειώνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που έχουν πληγεί από πρόσφατες δασικές πυρκαγιές.

Κύριος σκοπός των στραγγιστικών δικτύων είναι η αποστράγγιση του πλεονάζοντος αρδευτικού (επιφανειακού και εδαφικού) νερού και η παροχέτευση πλημμυρικών ροών.Ένα μη συντηρημένο στραγγιστικό δίκτυο οδηγεί στην υποβάθμιση των αρδευόμενων εκτάσεων, δημιουργώντας προβλήματα όπως:

  • Δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης υδροχαρούς βλάστησης εντός των τάφρων.
  • Αδυναμία εξυγίανσης παθογενών εδαφών από πλευράς υγρασίας και αλάτων.
  • Αύξηση εδαφικής αλατότητας.
  • Καθυστέρηση της έναρξης των περιόδων σποράς και συγκομιδής.
  • Πρόκληση ζημιών στο μόνιμο φυτικό κεφάλαιο από τη παρατεταμένη παραμονή του πλεονάζοντος νερού.
  • Σε περίπτωση πλημμύρας μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για ανθρώπους, ζώα, εγγειοβελτιωτικά έργα και καλλιέργειες.