Απόβλητα ελαιοτριβείων για την υδρολίπανση ελαιώνων

Απόβλητα ελαιοτριβείων για την υδρολίπανση ελαιώνων

Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (δυναμικότητας μέχρι 200 τόνων την ημέρα), που ως τώρα προβλεπόταν ότι, έπειτα από προεπεξεργασία, οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενές προς εξάτμιση, στο εξής μπορούν να διατίθενται και για υδρολίπανση ελαιώνων μέσω ελεγχόμενης διασποράς υπό συγκεκριμένους όρους.

Επίσης, οι ελαιοπυρήνες μπορούν να διατίθενται για την παραγωγή φυτοχώματος ή άλλων προϊόντων σε πιστοποιημένες μονάδες παραλαβής, μεταφοράς και επεξεργασίας που θα πληρούν τις προδιαγραφές διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Οι παραπάνω, μεταξύ άλλων, επιπρόσθετες δυνατότητες, δίνονται στα μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ελαιουργεία  για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, με τροποποίηση σχετικής ΚΥΑ, που αφορά τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στα Ελαιουργεία, και οι οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016.

Κριτήρια καταλληλότητας αγροτεμαχίων

  • Εδάφη που τηρούν κατάλληλες αποστάσεις από περιοχές συλλογής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
  • Εδάφη σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από κατοικημένες περιοχές
  • Εδάφη όπου το βάθος του υπόγειου υδροφορέα είναι μεγαλύτερο των 10 μέτρων
  • Εδάφη με βάθος μεγαλύτερο του 0,5 μ.
  • Εδάφη που δεν καλύπτονται από χιόνι και δεν είναι κορεσμένα σε νερό
  • Εδάφη με μικρές κλίσεις (<10%) ή διαμορφωμένα σε αναβαθμίδες, χωρίς επιφανειακές απορροές (υδραυλική αγωγιμότητα < 5 mm/ώρα)
  • Εδάφη που δεν χαρακτηρίζονται αμμώδη ή γενικά ελαφριάς σύστασης
  • Εδάφη με pH > 5,6
  • Εδάφη που δεν είναι πλούσια σε άλατα (αγωγιμότητα<4 mS/cm)
  • Εδάφη που δεν είναι γηγενώς επιβαρυμένα με βαρέα μέταλλα.