Στους αγρούς να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος...

Αραβόσιτος: Μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του Diabrotica virgifera

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica Virgifera LeConte στον αραβόσιτο, από τις προσβεβλημένες ζώνες σε απαλλαγμένες από τον οργανισμό περιοχές.

Στην προσβεβλημένη ζώνη λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

  • Στους αγρούς να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται μία φορά (1:2).
  • Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
  • Να μη γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
  • Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση εντομοκτόνου εδάφους, ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Σύμφωνα με τις 2003/766/ΕΚ και 2006/564/ΕΚ αποφάσεις της Επιτροπής, τριάντα(30) χλμ εκτός της μολυσμένης ζώνης και δέκα (10) χλμ. εντός αυτής, οργανώνεται σε ετήσια βάση Πρόγραμμα Περιστολής.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος Περιστολής λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

  • Οργανώνεται αμειψισπορά ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών, ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται μία φορά (1:2) ή η αμειψισπορά εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται δύο φορές (2:3) και, σε σύνδεση με το τοπικό σύστημα πρόβλεψης για την ανάπτυξη του οργανισμού, η σπορά τουλάχιστον μιας από αυτές τις καλλιέργειες αραβοσίτου να πραγματοποιείται μετά την εμφάνιση της προνύμφης, ή η αμειψισπορά εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών, ο αραβόσιτος να μπορεί να αναπτυχθεί δύο φορές(2:3) σε συνδυασμό κάθε φορά, με αποτελεσματικούς ψεκασμούς με εντομοκτόνα για καταστροφή ενήλικων οργανισμών ή με κάθε άλλο μέτρο ή ψεκασμό που έχει ως αποτέλεσμα παρόμοιο επίπεδο ελέγχου του οργανισμού.
  • Ο αραβόσιτος να μην συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου.
  • Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών(ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στην προσβεβλημένη ζώνη.
  • Να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στην προσβεβλημένη ζώνη.
  • Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση εντομοκτόνου εδάφους, ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
  • Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς, να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδο τους από την ζώνη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους γεωπόνους της Δ.Α.Ο.Κ. Ημαθίας στο τηλ. 2331350152.