Οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών – Από την τσέπη τους η διατήρηση του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών – Από την τσέπη τους η διατήρηση του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Ουσιαστικές αλλαγές στο ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ, φέρνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος (ν. 4387/2016). Από 01-01-2017 καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες και το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται πλέον ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

  • Από 01-01-2017 έως και 31-12-2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε 14% επί του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Από 01-01-2018 έως και 31-12-2018, το ποσοστό αυξάνεται σε 16%.
  • Από 01-01-2019 έως και 31-12-2019, το ποσοστό αυξάνεται σε 18%.
  • Από 01-01-2020 έως και 31-12-2020, το ποσοστό αυξάνεται σε 19%.
  • Από 01-01-2021 έως και 31-12-2021, το ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε 19,5%.
  • Από 01-01-2022 και μετά, το ποσοστό αυξάνεται στο τελικό 20%.

Κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα

Ως κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 Χ70% = 410,26 ευρώ).

Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 01/01/2017 αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συνεπώς, για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017 λαμβάνεται το εισόδημα που αποκτήθηκε από τον ασφαλισμένο κατά το έτος 2015.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι αγρότης δηλώνει κάθε χρόνο σταθερό φορολογητέο εισόδημα 7032,96 €. Με βάση το εισόδημα αυτό ο αγρότης (με σταθερό κατώτατο βασικό μισθό) θα πληρώσει για ασφαλιστικές εισφορές τα παρακάτω ποσά ανά ετος:

2017: 689,23 €

2018: 787,70 €

2019: 886,16 €

2020: 935,40 €

2021: 960,00 €

2022: 984,62 €

Τα παραπάνω ποσά θα πληρώσει και ο αγρότης που δηλώνει αγροτικό εισόδημα χαμηλότερο από 7.032,96 €, ακόμα και στην περίπτωση που το αγροτικό του εισόδημα είναι μηδενικό.

Για αγροτικά εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 7.032,96 € ο αγρότης θα πληρώσει για ασφαλιστικές εισφορές το 20% του φορολογητέου εισοδήματός του.

Να σημειωθεί ότι επιπλέον των παραπάνω συνταξιοδοτικών εισφορών ο αγρότης θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου του εισοδήματος.

Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδημα του καθενός απ’ αυτούς λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, (δηλαδή 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 410,26 ευρώ).

Σε περίπτωση, όμως, που το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, (δηλαδή το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της εκμετάλλευσης) είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο του αριθμού των μελών της εκμετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση υπολογισμού, αναγόμενη σε ετήσια βάση, (δηλαδή αριθμός μελών Χ το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών Χ 12), τότε η εισφορά ισούται για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος διά του αριθμού των μελών.

Από την τσέπη των ασφαλισμένων η διατήρηση του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Επιπλέον επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ αποτελεί από 1/1/2017 η εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, αφού καταργήθηκε η κρατική επιχορήγηση. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα πληρώνουν από την τσέπη τους τη παραπάνω εισφορά το ποσοστό της οποίας έχει οριστεί  σε ποσοστό 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος.