αλογα

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Πληρωμή δικαιούχων – Ενστάσεις έως 30 Ιουλίου

Ποσό 2,1 εκατ. € καταβλήθηκε την Παρασκευή σε 634 ενταγμένους στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020

Η πληρωμή αφορά την εκκαθάριση για το έτος εφαρμογής 2018.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ

Ενστάσεις

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 έως και την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.