Αύξηση της παρακράτησης στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη

Αύξηση της παρακράτησης στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί μπορούν να μισθώνονται ή να μεταβιβάζονται με πώληση ή με άλλο τύπο οριστικής μεταβίβασης, συνοδευόμενα με γη, ή χωρίς γη.

Τα προηγούμενα χρόνια κατά την οριστική μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζονταν παρακράτηση 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος.

Πλέον, μετά την τροποποίηση της απόφασης, το ποσοστό της παρακράτησης αυξάνεται από 20% σε 25%.

Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.

Όσον αφορά στις αιτήσεις μεταβίβασης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου 2017.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαίου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017. Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης.

Η υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-εφαρμογής και δεν απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά. Ωστόσο, ο παραγωγός έχει υποχρέωση τήρησης προσωπικού φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για μία πενταετία τουλάχιστον.