Οι αγροτικές περιοχές παρέχουν σπίτι σε 113 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, τροφή, πρώτες ύλες, θέσεις εργασίας και πολυάριθμα...

Αυξήθηκε το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ετήσια έκθεση για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που έδωσε στην δημοσιότητα, στις 17 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 12 % μεταξύ 2007 και 2010, επιβεβαιώνοντας τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές τάσεις στις αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε σε 14,3 εκτάρια (έναντι 12,7 εκταρίων το 2007) και περίπου το 70 % του συνόλου των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ εξακολουθούν να έχουν λιγότερο από 5 εκτάρια γεωργικής γης, ενώ οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στη γεωργία μειώθηκαν κατά 16,5 % την ίδια περίοδο.

Υπήρξε επίσης μια αύξηση στις περιοχές που ασκούν βιολογική γεωργία ( +6,9 % / έτος μεταξύ 2006 και 2011), ή στην περιοχές που βρίσκονται σε προστατευμένο δάσος. Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν επίσης τη συνεχή βελτίωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αν και με βραδύτερο ρυθμό κατά τα τελευταία πέντε χρόνια) και μείωση των πλεονασμάτων αζώτου και φωσφόρου, καθώς και στη συγκέντρωση νιτρικών ιόντων σε επιφανειακά ύδατα.

Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την κοινωνικο-οικονομική, γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση των αγροτικών περιοχών, ενώ ειδικό κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Οι αγροτικές περιοχές παρέχουν σπίτι σε 113 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, τροφή, πρώτες ύλες, θέσεις εργασίας και πολυάριθμα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των πολιτιστικών τοπίων, της βιοποικιλότητας, των υδάτων και του εδάφους, καθώς και στην αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα .