Αξιολόγηση του προγράμματος LEADER από την Ε.Ε.

Αξιολόγηση του προγράμματος LEADER από την Ε.Ε.

Διαδικτυακή έρευνα για τη συλλογή προτάσεων και ιδεών ως προς την αξιολόγηση του LEADER έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι επιπτώσεις των τοπικών στρατηγικών στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική συνοχή αλλά και να εκτιμηθεί η προσέγγιση LEADER ως εργαλείο διακυβέρνησης.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε ειδική φόρμα έως τις 13 Οκτωβρίου 2020 εδώ.