μελισσα-κυψελη

Χρηματοδότηση μελισσοκόμων για αναλύσεις μελιού και προϊόντων κυψέλης

Την ενίσχυση των μελισσοκόμων για την πραγματοποίηση αναλύσεων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, μέσω της Δράσης “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης” για την περίοδο από 2023 έως 2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σκοπός των αναλύσεων μελιού είναι ο έλεγχος των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας.

Δικαιούχοι:

  • ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό  Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος
  • Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν δηλωμένο ανάλογο ΚΑΔ.

Οι δικαιούχοι που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα μία από τις παραπάνω λαμβάνουν το 50% του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας για κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια.

Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023.

Διαδικασία συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στη Δράση, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης της δράσης σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Προδημοσίευση της Δράσης εδώ.