Δείτε τη νέα βάση δεδομένων για τα ΠΟΠ και ΠΓΕ της ΕΕ

Δείτε τη νέα βάση δεδομένων για τα ΠΟΠ και ΠΓΕ της ΕΕ

Εύκολα και γρήγορα μπορεί να αναζητήσει κάποιος πληροφορίες για τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης της Ε.Ε. στη νέα βάση δεδομένων GIview.

Το GIview παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα των καταχωρισμένων στην ΕΕ γεωγραφικών ενδείξεων και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για καταναλωτές, παραγωγούς και επαγγελματίες του τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών που προστατεύονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει διμερών και πολυμερών συμφωνιών, καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που προστατεύονται σε τρίτες χώρες.

Η βάση δεδομένων επικαιροποιείται συνεχώς με επίσημα καταχωρισμένα δεδομένα από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης).

Μπείτε στη βάση δεδομένων GIview εδώ.