Διαδικασία Μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016

Διαδικασία Μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016

Αίτηση εγγραφής για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν ΜΟΝΟ οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να λάβουν κωδικό και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Οι αιτήσεις μεταβίβασης υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην εφαρμογή, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Καταχώρηση
  • Εκτύπωση του υποδείγματος
  • Υπογραφή από τους συμβαλλομένους
  • Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή
  • Επισύναψη ηλεκτρονικού αρχείου των απαιτούμενων δικαιολογητικών
  • Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
  • Εκτύπωση της αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισερχομένου ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου 2016. Αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως και 15-6-2016 θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2016.