Διαδικτυακή εφαρμογή για αίτησεις μεταβολής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Διαδικτυακή εφαρμογή για αίτησεις μεταβολής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015”.

Υποχρέωση υποβολής αίτησης μεταβολών έχουν οι γεωργοί σε περίπτωση:

  • κληρονομιάς εκμετάλλευσης,
  • μεταβίβασης δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 με πώληση ή εκμίσθωση γης,
  • εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης,
  • αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος,
  • συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης.

Η αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α΄ βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Για να μπείτε στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ πατήστε εδώ