Διαπίστωσες λάθη στα Προσωρινά σου Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης; Υπόβαλε Αίτηση Αναθεώρησης

Διαπίστωσες λάθη στα Προσωρινά σου Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης; Υπόβαλε Αίτηση Αναθεώρησης

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Όσοι γεωργοί διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή έχουν νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών τους δικαιωμάτων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Για ποιους λόγους υποβάλλεται Αίτηση Αναθεώρησης

Αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

1. Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά προσωπικά στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών

2. Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.

3. Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός

4. Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια.

Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και για τους οποίους εκκρεμεί ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών ΔΕΝ υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης καθότι θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο για τη χορήγηση ή μη καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς μέσω της ατομικής πράξης προσδιορισμού των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Τα βήματα για την υποβολή της Αίτησης Αναθεώρησης

1.Ο ενδιαφερόμενος γεωργός συμπληρώνει και υπογράφει κατά περίπτωση ένα από τα υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (για τις κατηγορίες αιτημάτων αναθεώρησης, για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή σε έντυπη μορφή). Δείτε τα υποδείγματα παρακάτω.

2. Στη συνέχεια υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
α) είτε ηλεκτρονικά (όσον αφορά στην υποβολή αιτημάτων αναθεώρησης λόγω διαπίστωσης ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια)
β) είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως (όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες υποβολής αιτήματος αναθεώρησης και τα υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα εγκύκλιο.

Τελική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Αναθεώρησης:

18η Ιανουαρίου 2016

Ποιοι υποβάλλουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

1. Γεωργοί, για τους οποίους :

  • είτε δεν ανακοινώθηκε η ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω μη ταυτοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων με τα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών
  • είτε ανακοινώθηκε η ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και διαπιστώνουν ότι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σταθερά στοιχεία τους όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, δεν είναι ορθά αποτυπωμένα,

μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση αναθεώρησης σε έντυπη μορφή (Υπόδειγμα Ι), για τροποποίηση των στοιχείων της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015.

Η εν λόγω αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο (εφόσον δεν έχουν ήδη επισυναφθεί τα δικαιολογητικά με τα ορθά στοιχεία, ηλεκτρονικά, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015) από απλή φωτοτυπία των κατά περίπτωση ακόλουθων δικαιολογητικών, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα με ακρίβεια τα στοιχεία, για τα οποία είναι απαραίτητη η διόρθωση:

α) Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έντυπο υποβολής φορολογίας εισοδήματος 2015 (για εισοδήματα έτους 2014)

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, που κατέχουν τώρα ή Υ/Δ για τον παλαιό αριθμό δελτίου ταυτότητας, που κατείχαν ως την υποβολή της ΕΑΕ 2015

γ) Διαβατήριο

Ποιοι υποβάλλουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

Γεωργοί, για τους οποίους ανακοινώθηκε ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι οποίοι έχουν δικαίωση ένστασης ή έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση μετά την 15η Μαΐου 2014, της οποίας το αποτέλεσμα επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη στην εκδοθείσα ατομική πράξη προσδιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο της οριστικής δικαστικής απόφασης.

Η εν λόγω αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται σε έντυπη μορφή (Υπόδειγμα ΙΙ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων (Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5, 10446 Αθήνα).

Ποιοι υποβάλλουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

Σε περίπτωση μη έκδοσης ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω χαρακτηρισμού του γεωργού ως μη ενεργού, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης, σε έντυπη μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επανεξέταση του εν λόγω κριτηρίου.

Αίτηση αναθεώρησης λόγω ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια

Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό και την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων ανά περιφέρεια έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Δηλαδή, δυνατότητα υποβολής της εν λόγω αίτησης έχουν όσοι γεωργοί δηλώνουν τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο με κωδικό ομάδας καλλιέργειας, αντίθετο με τη Περιφέρεια που του έχει αποδοθεί ή δεν ανήκει σε καμία Περιφέρεια. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας υποβάλλονται μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Για τους γεωργούς που υπέβαλλαν απ΄ ευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενιαία αίτηση 2015 (on line) η υποβολή πραγματοποιείται μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.