Ε.Ε.: Σε διαβούλευση οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες για τον γεωργικό τομέα

Ε.Ε.: Σε διαβούλευση οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες για τον γεωργικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο οδηγιών για την εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ στον γεωργικό τομέα.

Μετά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, νέοι ειδικοί αντιμονοπωλιακοί κανόνες ισχύουν για την πώληση ελαιολάδου, βοείου κρέατος και αροτραίων καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους παραγωγούς να εμπορεύονται από κοινού τα προϊόντα αυτά, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, π.χ. να αποφέρει η συνεργασία τους σημαντική βελτίωση της απόδοσης. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα εφαρμοστεί κατά τρόπο που θα βελτιώνει τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και θα διασφαλίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την καινοτομία στις αγορές γεωργικών προϊόντων.

Απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 5 Μαΐου 2015. Με βάση τις απαντήσεις που θα λάβει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρότασή της, με στόχο την έκδοση των οριστικών οδηγιών έως τα τέλη του 2015.

Η νέα ΚΓΠ της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και, μεταξύ άλλων, προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα όσον αφορά θέματα ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση επιτρέπει στους παραγωγούς να εμπορεύονται από κοινού ελαιόλαδο, βόειο κρέας και αροτραίες καλλιέργειες μέσω οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. οι οργανώσεις αυτές πρέπει να οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης των γεωργών, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης, π.χ. υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής ή μεταφοράς και

ii. η ποσότητα που εμπορεύονται οι οργανώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένα ανώτατα όρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τώρα οδηγίες σχετικά με το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι κανόνες αυτοί ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους όσους δραστηριοποιούνται στην Ενιαία Αγορά. Ιδιαίτερα, οι προτεινόμενες οδηγίες:

  • δίνουν παραδείγματα για το πώς οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες που βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση των γεωργών·
  • εξηγούν πώς μπορεί να ελέγχεται ότι η ποσότητα που διατίθεται στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών δεν υπερβαίνει ορισμένα όρια σχετικά με τον όγκο παραγωγής και
  • αναφέρουν τις περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές ανταγωνισμού μπορούν να εφαρμόζουν ρήτρα ασφαλείας και να ζητούν την επανεξέταση ή ακύρωση των συμβάσεων από κοινού εμπορίας μιας οργάνωσης παραγωγών.

Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα υπουργεία Γεωργίας έχουν ήδη διατυπώσει τη γνώμη τους γι’ αυτή την πρόταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τώρα τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις δικές τους απόψεις. Παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι τις 5 Μαΐου 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της σε διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2015 με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα υπουργεία Γεωργίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρότασης εδώ.