Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης: Δήλωση των ιδιόκτητων βοσκήσιμων γαιών στις Δ.Α.Ο.Κ.

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης: Δήλωση των ιδιόκτητων βοσκήσιμων γαιών στις Δ.Α.Ο.Κ.

Η αειφορική αξιοποίηση των βοσκότοπων προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος περνάει μέσα από τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β).

Μέσω των Δ.Σ.Β. και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας θα γίνει πλήρης απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο χωρικός προσδιορισμός των βοσκότοπων, η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και τελικά θα καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους.

Αίτηση-δήλωση βοσκήσιμων γαιών

Όσοι έχουν στη κυριότητά τους βοσκήσιμες γαίες μπορούν να δηλώσουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της περιοχής τους με αίτησή τους μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2017, την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν.