Διεύρυνση ζημιών για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης – Δραματική μείωση τιμών ζάχαρης

Διεύρυνση ζημιών για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης – Δραματική μείωση τιμών ζάχαρης

Διεύρυνση ζημιών στα 72,47 εκατ. ευρω ( από 49,89 εκατ. ευρω) ανακοίνωσε ο όμιλος της ΕΒΖ για τη χρήση 01/07/2014 έως 30/06/2015, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε οριακά κατά 0,79% στα 175,43 εκατ. ευρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 30/09/2015 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για τη χρήση 01/07/2014 έως 30/06/2015.

Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 80.671 χιλ. € μειωμένος κατά 20,53% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” και AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”) ανήλθε σε 175.436 χιλ. € μειωμένος κατά 0,79% έναντι της περσινής χρήσης. Η ΕΒΖ ΑΕ για δύο χρήσεις (2013/14 & 2014/15), βίωσε δραματική μείωση των τιμών πώλησης της ζάχαρης στην Ελληνική αγορά, εξαιτίας μεγάλης πίεσης των τιμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λόγω υπεραποθεματοποίησης που οφείλεται σε συνεχείς πλεονασματικές παραγωγές. Περαιτέρω στην Ελληνική αγορά αναπτύχθηκε ισχυρός ανταγωνισμός από τις θυγατρικές των μεγάλων ζαχαροβιομηχανιών, οι οποίες επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδια αγοράς και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους.

Ως εκ τούτου, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε (23,28%) έναντι (9,33%) της προηγούμενης χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε (14,74%) έναντι 4,09% της περσινής χρήσης.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 34.805 χιλ. € έναντι ζημιών 44.490 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 45.049 χιλ. € έναντι ζημιών 33.385 χιλ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 52.518 χιλ. € έναντι ζημιών 57.312 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 66.646 χιλ. € έναντι ζημιών 57.400 χιλ. € της περσινής χρήσης.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 58.495 χιλ. € έναντι ζημιών 48.774 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 72.477 χιλ. € έναντι ζημιών 49.891 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα προβλέψεων απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 3,78 εκατ. (προηγούμενη χρήση € 24,76 εκατ.) και της αξίας επενδυτικών ακινήτων € 1,73 εκατ. (προηγούμενη χρήση € 4,2 εκατ.).

Η εταιρία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, που κατέστησε απολύτως αναγκαία την αναδιάρθρωση και προσαρμογή της στις νέες δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Την 29/07/2015, προκειμένου η πιστώτρια Τράπεζα να αξιολογήσει ένα βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης, τόσο αναφορικά με το δανεισμό προς την εταιρεία όσο και την εν γένει λειτουργία της εταιρείας, υπογράφτηκε μία «Συμφωνία Πλαίσιο» (Standstill Agreement), διάρκειας έως και την 30/09/2015, ώστε να σχεδιαστεί η οριστική συμφωνία αναδιάρθρωσης για την εταιρεία. Στο εν λόγω διάστημα, η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει νέο επιχειρηματικό πλάνο και πρόταση αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, τα οποία η Τράπεζα προτίθεται να αξιολογήσει.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας του, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης συνεργιών, μέσω της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου και αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες.