Δημόσια διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα

Δημόσια διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και τη δασοκομία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πληροφοριών και απόψεων σχετικά με τις επιδόσεις των ισχυόντων κανόνων και τον πιθανό σχεδιασμό των μελλοντικών κανόνων για την περίοδο 2021-2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως γνωστόν μπορεί να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις και αφού πρώτα έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη. Οι χώρες δεν μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο ενίσχυσης έως ότου εγκριθεί από την Επιτροπή με εξαίρεση τις ενισχύσεις de minimis όπου τα ποσά της ενίσχυσης είναι αρκετά μικρά και δεν απειλούν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην εσωτερική αγορά.

Το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα λήγει στα τέλη του 2020 και θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέες κατευθυντήριες γραμμές και από έναν νέο κανονισμό για την περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση των επιδόσεων των ισχυόντων κανόνων και θα εκπονήσει εκτίμηση επιπτώσεων για την προετοιμασία του μελλοντικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η διαβούλευση απευθύνεται:

  • Δημόσιες αρχές αρμόδιες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
  • Δικαιούχοι ενισχύσεων στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα
  • Οργανώσεις γεωργών και δασοκόμων
  • Ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αφορά η γεωργική πολιτική, όπως ενώσεις στον γεωργικό τομέα, ΜΚΟ, πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες κλπ
  • Ευρύ κοινό: ιδιώτες και οργανώσεις που επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας τις απόψεις τους ως πολίτες.

Μπορείτε να συμμετέχετε στη δημόσια διαβούλευση εδώ.