Δημοσιεύθηκαν τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Δημοσιεύθηκαν τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Δημοσιεύτηκαν, μετά από καθυστέρηση 3 ετών, τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας.

Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν (χρήσεις γης, τεχνικές υποδομές, αναπτυξιακές τάσεις, προγραμματισμός έργων κ.λπ.) και παρέχουν ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών αυτών.

Τα στοιχεία των  ΣΔΚΠ θα επανεξετάζονται περιοδικά και θα επικαιροποιούνται, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην εμφάνιση πλημμυρών. Σύμφωνα με την Οδηγία η πρώτη επανεξέταση ορίζεται για το τέλος του 2021.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, για την οποία έχει εκπονηθεί και εγκριθεί χωριστό ΣΔΚΠ, λόγω του τριεθνούς χαρακτήρα του ποταμού και της έντασης των πλημμυρών στην περιοχή.

Περισσότερα πληροφορίες για τη διαχείριση των κινδύνων από πλημμύρες εδώ.