Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη – Υποβολή αντιρρήσεων

Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη – Υποβολή αντιρρήσεων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου» ο δασικός χάρτης του Προκαποδιστριακού ΟΤΑ Μεγαρέων Π.Ε. Δυτ. Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις κατά του αναρτημένου Δασικό Χάρτη. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και λήγει την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία λήγει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στη διεύθυνση Μινώας 12, Μέγαρα, Τ.Κ. 19100, τηλ.2296083650, τις εργάσιμες ημέρες, και κατά τις ώρες 7:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.