Δ/νση Δασών Κοζάνης: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη – Υποβολή αντιρρήσεων

Δ/νση Δασών Κοζάνης: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη – Υποβολή αντιρρήσεων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου» ο Δασικός Χάρτης του Δήμου Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις κατά του αναρτημένου Δασικό Χάρτη. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και λήγει την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία λήγει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη που βρίσκεται στο κτίριο  της  Αποκεντρωμένης  ∆ιοίκησης  Ηπείρου  –  ∆υτικής  Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, «Ισόγειο (πρώην   αίθουσα   Περιφερειακού   συµβουλίου)»   –   Τ.Κ.   50100.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461053415, 2461053416, 2461053443, 2461053545 & 2461053508.