Δράση 10.1.08: ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ – Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις

Δράση 10.1.08: ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ – Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις

Αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τροποποίησης και μεταβίβασης για τη Δράση 10.1.08: ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, φέρνει η τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αφορά:

  • αιτήματα τροποποίησης για άλλους λόγους
  • αιτήματα μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου

Αίτηση τροποποίησης για άλλους λόγους

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και εντός προθεσμίας από τις 2/1 έως και την 31/1 εκάστου έτους εφαρμογής. Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 2019 υποβάλλεται από την 2/1/2019 έως και την 31/1/2019. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα η τροποποιημένη πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021.

Κατ’ εξαίρεση, για τροποποιήσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 25/4/2018 έως και την 29/6/2018.

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της δράσης. Στην αίτηση τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης.

Μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου

Ο μεταβιβαστής με ηλεκτρονική αίτησή του μέσω του ΠΣ της δράσης δηλώνει το σύνολο ή το τμήμα της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του αποδέκτη της μεταβίβασης.

Ο αποδέκτης με τη σειρά του, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να εγγραφεί ως χρήστης του ΠΣ της δράσης κάνει αποδοχή της μεταβίβασης, με την οποία δηλώνεται και η αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβαστής. Ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει συνολική αποδοχή του αιτήματος του μεταβιβαστή, καθώς μερική αποδοχή δεν νοείται. Σε κάθε περίπτωση, ο μεταβιβαστής οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για το προηγούμενο του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης έτος εφαρμογής, για το οποίο και υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής.

Η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από το δικαιούχο – μεταβιβαστή όσο και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται από τις 2/1 έως και την 31/1 εκάστου έτους εφαρμογής.

Κατ’ εξαίρεση, για μεταβιβάσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις 25/4/2018 έως και την 29/6/2018.