Δράση 10.1.03: Ενισχύσεις για τη διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στη Σαντορίνη

Δράση 10.1.03: Ενισχύσεις για τη διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στη Σαντορίνη

Μία ακόμη Δράση που συμπεριλαμβάνεται στο Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας».

Στόχος της δράσης είναι η διάσωση των τοπικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια του αμπελώνα της Θήρας που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις, η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, αποσάθρωση και αλλαγή χρήσης μέσω συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας και η δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμα για ένταξη είναι τα αγροτεμάχια, τα οποία:

  • είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (αμπέλι)
  • βρίσκονται εντός των νησιών Θήρα και Θηρασία

Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της Δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

  • τη διατήρηση των αμπελώνων στην παραδοσιακή τους μορφή, τηρώντας το παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή «στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή «πόστες»),
  • τη δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου πέριξ του αγροτεμαχίου, στον οποίο εφαρμόζεται χειρονακτική ζιζανιοκτονία, χωρίς τη χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (φρέζας) και χωρίς άροση.

Οι δικαιούχοι πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που αφορούν τη νομιμότητα των φυτεύσεων, την τήρηση του αμπελουργικού μητρώου και την υποχρεωτικότητα των δηλώσεων συγκομιδής και δηλώσεων παραγωγής.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 765 € ανά εκτάριο ετησίως.