Δράση 10.1.04: Πότε είναι υποχρεωτικό το Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών – Ποιοι απαλλάσσονται

Δράση 10.1.04: Πότε είναι υποχρεωτικό το Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών – Ποιοι απαλλάσσονται

Η Χλωρά Λίπανση σε Δενδρώδεις Καλλιέργειες είναι μία από τις ειδικές δεσμεύσεις της Δράσης 10.1.04: “Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Η παραπάνω δέσμευση εφαρμόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά γεωργικής προέλευσης που καλύπτονται από Πρόγραμμα Δράσης. Από τα υφιστάμενα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών, δενδρώδεις καλλιέργειες περιέχονται στα ακόλουθα:

  • Αργολικό πεδίο: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Βερικοκιά
  • Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: Ελιά
  • Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας: Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά
  • Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας: Εσπεριδοειδή, Ελιά

Υποχρεωτικό το Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι μεταξύ άλλων (π.χ. πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων) θα πρέπει να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρμογής «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών»  για το σύνολο της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης.

Το ετήσιο «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο Π.Ε. Γεωπόνων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το ετήσιο «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών».

Εφόσον ο δικαιούχος δεν υποβάλει τα απαραίτητα παραστατικά για την κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους εφαρμογής, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ  και επιπλέον μειώνεται η καταβαλλόμενη ενίσχυσης κατά 30%.

Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών», απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης παραστατικών.

Για την κατάρτιση του ετήσιου «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» λαμβάνονται υπόψη:

  • τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών,
  • ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
  • οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια
  • οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δέσμευσης και
  • η αποτελεσματικότητα της γεωργικής πρακτικής της χλωράς λίπανσης ως μεθόδου λίπανσης του οπωρώνα κατά τα προηγούμενα έτη εφαρμογής.