Δράση 4.2.1 και 4.2.2: Παρατάσεων συνέχεια…

Δράση 4.2.1 και 4.2.2: Παρατάσεων συνέχεια…

Παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)” και τη Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν, μη γεωργικό προϊόντου” του ΠΑΑ 2014-2020, έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, δόθηκε παράταση της ηλεκρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι συνεχείς παρατάσεις θα δημιουργήσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων και στην πληρωμή των δικαιούχων.