Δράση 4.2.1: Παράταση στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Δράση 4.2.1: Παράταση στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, δόθηκε παράταση της ηλεκρονικής υποβολής των αιτήσεων μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου 2017, ενώ η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας παραμένει μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017.