Εφαρμογή: Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Φόρου εισοδήματος

Εφαρμογή: Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Φόρου εισοδήματος

Η e-εφαρμογή “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2016-2022” (στο εξής “e-εφαρμογή”) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  και του δημιουργού της.
Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο αναπαραγωγή και διανομή της e-εφαρμογής χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού της. Απαγορεύεται η χρήση της  για κερδοσκοπικούς σκοπούς τρίτων. Η χρήση της e-εφαρμογής επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο από ενδιαφερόμενους χρήστες (στο εξής: “χρήστης” ή “χρήστες”) για τους σκοπούς της υφιστάμενης ή μελλοντικής ατομικής γεωργικής ή κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευση καταχωρώντας το προσωπικό τους email. Μόνο ο ίδιος ο χρήστης βλέπει τα στοιχεία που δηλώνει στην e-εφαρμογή και τα αποτελέσματα που η e-εφαρμογή επιστρέφει,  η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.
Η e-εφαρμογή δημιουργήθηκε βάσει των πιο πρόσφατων δημοσιευμένων διατάξεων του ασφαλιστικού και φορολογικού ρυθμιστικού πλαισίου. Η e-εφαρμογή για τους υπολογισμούς λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα δεδομένα κατά την ημερομηνία κατασκευής της 17/5/2016. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και ο δημιουργός της e-εφαρμογής δεν εγγυoύνται την ακρίβεια και ορθότητα των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων που επιστέφει η e-εφαρμογή. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και ο δημιουργός της e-εφαρμογής ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία που υποστεί ο χρήστης εξαιτίας λανθασμένων αποτελεσμάτων που επιστρέφει η e-εφαρμογή.
Η χρήση της e-εφαρμογής συνεπάγεται την αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.
Please wait...