Τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και τελικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας.

Στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ δημιουργήθηκε χάρτης με 657 σημεία συνολικά, που δείχνουν όλα τα έργα του Υπουργείου τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν ολοκληρωθεί από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, και εντοπίζουν τα κατασκευασμένα φράγματα και λιμνοδεξαμενές. Για τα κατασκευασμένα αρδευτικά έργα έχουν τοποθετηθεί τα αντίστοιχα σημεία, στις κοινότητες που έχουν έδρα οι ΤΟΕΒ. Εξαιρούνται τα πιο πρόσφατα που έχουν τοποθετηθεί στις πραγματικές τους θέσεις.

Ο χάρτης Εγγειοβελτιωτικών Έργων, που δημιουργήθηκε με τα Δεδομένα του χάρτη Google 2014, θα ενημερώνεται διαρκώς, με την ολοκλήρωση των νέων έργων, ενώ προσεχώς θα επισημανθούν και τα έργα που τελούν υπό κατασκευή.