Εισφορά σε κτηνοτρόφους-μέλη της ΕΔΟΚ

Εισφορά σε κτηνοτρόφους-μέλη της ΕΔΟΚ

Με απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου κηρύσσεται ως δεσμευτική η απόφαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) σχετικά με τον καθορισμό εισφοράς στα μέλη της.

Η εν λόγω εισφορά αρχικά θα καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους κατά ένα ποσό που θα υπολογίζεται ανά τόνο κρέατος σφάγιων ζώων που σφάζονται στην Ελλάδα. Όταν πρόκειται για ζώντα ζώα, θα γίνεται κατά την πώληση αναγωγή του βάρους τους σε σφάγιο σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές παραδοχές.

Ανά είδος κρέατος η εισφορά ορίστηκε ως εξής:

  • Αιγοπρόβατα, εισφορά 3 € /τόνο κρέατος
  • Χοιρινά, εισφορά 0,5 € /τόνο κρέατος
  • Βοοειδή (ζώα κρεατοπαραγωγής), εισφορά 1 € /τόνο κρέατος
  • Βοοειδή (ζώα γαλακτοπαραγωγής), εισφορά 3 € /τόνο κρέατος
  • Κοτόπουλα, εισφορά 0,3 € /τόνο κρέατος

Το ποσό της εισφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά επί του τιμολογίου πώλησης κρέατος η ζώντος ζώου από τον παραγωγό και θα παρακρατείται από τον έμπορο ο οποίος θα το αποδίδει συγκεντρωτικά κάθε μήνα υπέρ της ΕΔΟΚ σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό.