Έλεγχοι για εντοπισμό επιβλαβών οργανισμών καραντίνας – Μεταξύ αυτών και το Xylella fastidiosa

Έλεγχοι για εντοπισμό επιβλαβών οργανισμών καραντίνας – Μεταξύ αυτών και το Xylella fastidiosa

Εξαιρετική προτεραιότητα λαμβάνει η διενέργεια επισκοπήσεων για την αναγνώριση και διατήρηση της χώρας μας ως Προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για τη φυτοϋγεία, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 652/2014 Ε.Ε.

Οι επισκοπήσεις είναι ετήσιοι επίσημοι έλεγχοι που περιλαμβάνουν μακροσκοπικούς ελέγχους και αποστολή κατάλληλων δειγμάτων σε επίσημα εργαστήρια προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η Χώρα είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή τη διαπίστωση τυχόν παρουσίας και διασποράς τους.

Οι κυριότεροι οργανισμοί καραντίνας είναι:

  • Το βακτήριο Xylella fastidiosa το οποίο αποτελεί απειλή για την ελαιοκαλλιέργεια
  • Ο ιός Citrus tristeza που έχει πλήξει την εσπεριδοκαλλιέργεια
  • Το βακτήριο Clavibacter michiganensis που προσέβαλε την πατάτα στο οροπέδιο του Λασιθίου
  • Ο μύκητας Synchytrium endobioticum που απειλεί την πατατοκαλλιέργεια στο Νευροκόπι και
  • Το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) που απειλεί τα φοινικοδάση της Κρήτης (Βάι, Πρέβελη) και έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε φοίνικες ανά την επικράτεια

Τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων αποτελούν τεχνικά στοιχεία για:

  • την έκδοση των Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας για τα εξαγώγιμα φυτά και φυτικά προϊόντα και επομένως τη στήριξη των εξαγωγών της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας,
  • τη διαπίστωση της τυχόν παρουσίας ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στο αρχικό στάδιο της εμφάνισής του και τη λήψη μέτρων για την εξάλειψή του ή τον περιορισμό της εξάπλωσής του,
  • τη διαπίστωση της διασποράς ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας και τον ορισμό των ζωνών για τη λήψη ειδικών μέτρων (εστιακή ζώνη, ζώνη ασφαλείας και ουδέτερη ζώνη κλπ).

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα συγχρηματοδότησης προγράμματος εργασίας συνολικού ποσού 841.439,53€ με ποσοστό επιδότησης από 50% έως και 75%, για τη διενέργεια επισκοπήσεων και σχετικών δαπανών, για το έτος 2016.