Εμπορία και διακίνηση ακτινιδίων: Όσα πρέπει να γνωρίζουν παραγωγοί, τυποποιητές και έμποροι

Εμπορία και διακίνηση ακτινιδίων: Όσα πρέπει να γνωρίζουν παραγωγοί, τυποποιητές και έμποροι

Παραγωγοί, τυποποιητές/συσκευαστές και έμποροι υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για την προστασία της ποιότητας των διακινούμενων ακτινιδίων.

Όσον αφορά τους παραγωγούς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής για την ποικιλία Hayward σε όλη την χώρα είναι η 15η Οκτωβρίου. (εξαίρεση το 2018, για το οποίο ισχύει η 10η Οκτωβρίου).

Τυποποίηση – συσκευασία

Όσοι τυποποιούν/συσκευάζουν ακτινίδια οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες ακτινιδίων που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/συσκευαστηρίων έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 βαθμών Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.

Επιπλέον οφείλουν να διασφαλίζουν ότι για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/ συσκευαστηρίων έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής.

Εμπόριο

Οι έμποροι – εξαγωγείς/αποστολείς που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν προς την Ε.Ε. αντίστοιχα, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εξαγωγή/αποστολή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 βαθμών Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.

Ειδικά για την ποικιλία Hayward οφείλουν να διασφαλίζουν ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής.

Οι έμποροι – εισαγωγείς/παραλήπτες που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από την Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εισαγωγή/παραλαβή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 βαθμών Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.

Οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά τον χρόνο διάθεσης τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 9,5 βαθμών Brix. Ειδικά στην περίπτωση που καλλιεργούν και διακινούν στην εγχώρια αγορά την ποικιλία «Hayward», οφείλουν να διασφαλίζουν αφενός μεν, ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής, αφετέρου δε, ότι τηρείται η ημερομηνία έναρξης εμπορίας. Η περίοδος εμπορίας της ποικιλίας Hayward για την εγχώρια αγορά ξεκινά την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Συσκευασία

Τεράστιες ποσότητες ακτινιδίων διακινούνται επί σειρά ετών χωρίς τυποποίηση και χωρίς να πληρούν τα κριτήρια ωρίμασης που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Από 31 Μαρτίου 2019 η διακίνηση των ακτινιδίων σε μέσα συσκευασίας που υπερβαίνουν τα 20 κιλά δεν επιτρέπεται.

Η κάθε «παρτίδα» ακτινιδίων, που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια αγορά (μετά την τυποποίηση/συσκευασία) ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκώς η τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών εμπορίας του ακτινιδίου.

Καταχώριση στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία».

Οι τυποποιητές/συσκευαστές αποκτούν πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία με τη χρήση του «ονόματος» και «κωδικού χρήστη» που ήδη κατέχουν και χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. «Αναγγελία διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών».

Οι τυποποιητές/συσκευαστές υποχρεούνται να καταχωρίσουν το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της κάθε εισερχόμενης ποσότητας ακτινιδίων από τους παραγωγούς, τα παρακάτω στοιχεία :

  • Τον Κωδικό Συσκευαστηρίου
  • Τον Α.Φ.Μ. του παραγωγού και το όνομα του παραγωγού που παραδίδει την προς δήλωση
    ποσότητα ακτινιδίων στο συγκεκριμένο τυποποιητήριο/ συσκευαστήριο.
  • Την ημερήσια «εισερχόμενη ποσότητα» των προς τυποποίηση/συσκευασία ακτινιδίων.
  • Την ημερομηνία παραλαβής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων που παραλαμβάνει από κάθε παραγωγό.
  • Την ποικιλία της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.
  • Το νομό καταγωγής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.
  • Τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που έχει εκδοθεί από τον παραγωγό ή τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που εκδίδεται από το τυποποιητήριο/συσκευαστήριο σε περίπτωση που ο παραγωγός εμπίπτει σε ειδικό καθεστώς.