Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτές Νέων Γεωργών

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτές Νέων Γεωργών

Μέχρι τις 4 Ιουνίου 2019 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση των  προγραμμάτων κατάρτισης Νέων Αγροτών, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων.

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις όσον αφορά:

  • την ειδικότητά τους: να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου (όλες οι ειδικότητες), ή Κτηνιάτρου, ή Δασολόγου, ή Γεωλόγου, ή Τεχνολόγου Γεωπονίας (όλες οι ειδικότητες), ή Τεχνολόγου Τροφίμων, ή Δασοπόνου, ή Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής
  • την ιδιότητά τους: να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή ελεύθεροι επαγγελματίες,  ή υπάλληλοι του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ή  υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι των Δήμων, ή  των Περιφερειών, ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Δημοσίου Τομέα, εταιρειών, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων – συλλόγων).
  • τα προσόντα ως προς την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης στα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης: να είναι είτε εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή εγγεγραμμένοι  εκπαιδευτές ενηλίκων στο εισαγωγικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ή μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών, σε συναφές πεδίο κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων.

Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει διάρκεια έως το τέλος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Κατά τη διαδικασία επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά προτεραιότητα προτιμώνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι υπάλληλοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, οι υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

Υποβολή αιτήσεων έως την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 μόνο ηλεκτρονικά εδώ

Δείτε όλες τις πληροφορίες της πρόσκλησης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο