Η Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό για την αύξηση του ανώτατου ορίου και για τη διευκρίνιση του ορισμού των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας...

Νέος κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)

Η Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό για την αύξηση του ανώτατου ορίου και για τη διευκρίνιση του ορισμού των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (ενισχύσεις de minimis), οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μη κρατικές ενισχύσεις.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ντατσιάν Τσιόλος δήλωσε σχετικά: «Χάρη στον νέο κανονισμό τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη χορήγηση ενισχύσεων χωρίς να θίγεται ο ανταγωνισμός, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ η Επιτροπή θα μπορεί να απλουστεύει τη διεκπεραίωση εθνικών ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα».

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2007, οι ενισχύσεις που δεν υπερέβαιναν τα 7.500 ευρώ ανά δικαιούχο για διάστημα τριών οικονομικών ετών, ούτε το ανώτατο όριο του 0,75% της αξίας της γεωργικής παραγωγής για κάθε κράτος μέλος, εθεωρούντο ως ενισχύσεις που δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό.

Ο νέος κανονισμός, που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014, ανεβάζει το ποσό ανά δικαιούχο στις 15.000 ευρώ για διάστημα τριών οικονομικών ετών και το ανώτατο όριο ανά κράτος μέλος στο 1% της αξίας της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, καθορίζει με πληρέστερο τρόπο ποια είδη ενισχύσεων μπορούν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του.

Ενισχύσεις de minimis

Ο ανταγωνισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και η διατήρηση ενός συστήματος ελεύθερου ανταγωνισμού χωρίς στρεβλώσεις αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σκοπό έχει να διασφαλίσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και τον ενιαίο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής αγοράς, με παράλληλη τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης. Οι κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα πρέπει να πληρούν τρεις αρχές:

  • να συμβαδίζουν με τις γενικές αρχές της πολιτικής ανταγωνισμού
  • να είναι σύμφωνες με τις κοινές πολιτικές της Ένωσης στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης
  • να είναι συμβατές με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης, και ιδίως με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία.

Οι αρχές αυτές περιλαμβάνονται στις παρακάτω νομικές πράξεις, οι οποίες ισχύουν μόνο για τον γεωργικό τομέα:

  • ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007–2013
  • κανονισμός σχετικά με τις απαλλαγές κατά κατηγορία στον τομέα της γεωργίας
  • ειδικές κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, που προβλέπονται στον κανονισμό για τα έντυπα κοινοποίησης [Παράρτημα Ι, Μέρος III.12, σημεία Α έως Τ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004]
  • κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, «ενισχύσεις de minimis», στον τομέα της γεωργίας.

Καθώς οι πράξεις αυτές λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2013, επανεξετάζονται σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων και υπό το φως των νέων κανόνων που θα ισχύουν στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της οποίας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις αναγκαίες αναθεωρήσεις και διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το σχέδιο νέου κανονισμού για τις απαλλαγές κατά κατηγορία στον τομέα της γεωργίας.

Ωστόσο, ο νέος κανονισμός για τις απαλλαγές κατά κατηγορία στον τομέα της γεωργίας και οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δεν θα έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2014. Τον Νοέμβριο του 2013, η Επιτροπή παρέτεινε με σχετική ανακοίνωση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 τον ισχύοντα κανονισμό για τις απαλλαγές κατά κατηγορία στον γεωργικό τομέα και τις κατευθυντήριες γραμμές.