Ενσωματώνοντας τη Βιοοικονομία

Ενσωματώνοντας τη Βιοοικονομία

Η ΕΥΔ ΠΑΑ μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα το περιοδικό EU RURAL REVIEW No 28 MAINSTREAMING THE BIOECONOMY στο οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε για την υιοθέτηση της στρατηγικής της Βιοικονομίας στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Πράσινης Συμφωνίας, πως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη αλλά και άλλα Ταμεία υποστηρίζουν τις επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και διάφορες προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι αγροτικές περιοχές προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση με σκοπό την ενδυνάμωση της βιοοικονομίας.

Διαβάστε το περιοδικό εδώ.