Επιτραπέζιες ελιές: Οι απαιτήσεις για την Απονομή Ελληνικού Σήματος

Επιτραπέζιες ελιές: Οι απαιτήσεις για την Απονομή Ελληνικού Σήματος

Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

  • Οι ελαιόκαρποι να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίησης και περαιτέρω επεξεργασίας (πχ. εκπυρήνωση, γέμισμα, πολτοποίηση) των ελαιοκάρπων να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίησης και συσκευασίας να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  • Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της.

Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρισμένες στο «Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.» που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε, καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος.

Το Ελληνικό Σήμα τοποθετείται στα μέσα συσκευασίας ή/και ετικέτα που συνδέεται μ’ αυτά των προσυσκευασμένων προϊόντων, καθώς και των μη προσυσκευασμένων προϊόντων (π.χ. βαρέλι) που διατίθενται στην κατανάλωση. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε μέσο για την παρουσίαση και τη διαφήμισή τους από την επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί.

Ετήσιο τέλος

Από 150 μέχρι και 400 ευρώ οφείλει να καταβάλλει στον φορέα απονομής σήματος η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να καταχωρήσει το Ελληνικό Σήμα στα προϊόντα της. Το ετήσιο τέλος καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρισμένων προϊόντων της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα:

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και εμπορίας οι οποίες καταβάλλουν κατ’ έτος, τέλος χορήγησης ειδικής βεβαίωσης  που ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ.