Επιτροπή Φύση 2000: Ζητά την  απόσυρση του άρθρου 219

Επιτροπή Φύση 2000: Ζητά την απόσυρση του άρθρου 219

Την απόσυρση του άρθρου 219 προτείνει και η Επιτροπή Φύση 2000, το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.

Με την ανακοίνωσή της η Επιτροπή Φύση 2000 εκφράζει τον ιδιαίτερο σκεπτικισμό της και διαπιστώνει με ανησυχία τη συμπερίληψη στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκεκριμένου άρθρου (υπ’ αριθμόν 219), το οποίο προβλέπει τον κατά παρέκκλιση σχεδιασμό υπο-περιοχών προστασίας εντός των προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο μεμονωμένων «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος».

Σύμφωνα με την Επιτροπή η εν λόγω πρόβλεψη:

  • προτείνεται χωρίς τεκμηρίωση,
  • δεν συνάδει με τον ορθολογικό σχεδιασμό των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων μέσα σε μία προστατευόμενη περιοχή, ο οποίος πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
  • δυσχεραίνει την διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης και την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για όλες τις περιοχές Natura 2000, που βρίσκεται σε εξέλιξη,
  • αναμένεται να αυξήσει το διοικητικό βάρος και την περιπλοκότητα εφαρμογής τους.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Φύση 2000 προτείνει την απόσυρση του άρθρου 219.

Επιπλέον, η Επιτροπή Φύση 2000 εκ νέου υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης του έργου των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, που θα συμβάλουν καθοριστικά στη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών και θα θέσουν το πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στη βιοποικιλότητα.

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελείται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν την επιστημονική κοινότητα, τη Διοίκηση και τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Οι ειδικοί επιστήμονες καλύπτουν τα πεδία της Οικολογίας, της Βοτανικής, της Ζωολογίας, της Θαλάσσιας Βιολογίας, της Δασοπονίας, της Εδαφολογίας. Εκπροσωπούνται τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.